Barion Pixel
Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Vásárlási feltételek (ÁSZF = Általános Szerződési Feltételek)

Vásárlási feltételek (ÁSZF = Általános Szerződési Feltételek)

Köszönjük, hogy megtisztel Minket bizalmával, és webáruházunkat választja. Kérjük, hogy a termékek és szolgáltatások igénybevétele előtt jelen ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET (Továbbiakban: ÁSZF) pontosan olvassa végig! Jelen ÁSZF hatályos: 2022. 05. 28-tól.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a Eladó a megadott elérhetőségeken rendelkezésre áll.

Jelen ÁSZF hatálya a Eladó weblapján (www.futofalravalo.hu) történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: www.futofalravalo.hu. Jelen szerződési feltételek a www.futofalravalo.hu internetes oldalon üzemeltetett online webáruház (Továbbiakban: webshop) termékek, és futóverseny nevezések megvásárlásával kapcsolatosan a Eladót és Vevőt (továbbiakban együtt: Feleket) megillető jogokat és kötelezettségeket tartalmazzák, melyeket a Felek elfogadnak. Ön megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni és elfogadni az ÁSZF minden pontját.

Az ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.

FOGALMAK:

Áru: a weboldal kínálatában szereplő, a weboldalon értékesítésre szánt:
- ingó dolog, ideértve a tartályban, palackban vagy egyéb módon korlátozott mennyiségben vagy meghatározott űrtartalommal kiszerelt víz, gáz és villamos energia, valamint
- ingó dolog, amely digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatást foglal magában vagy azzal össze van kapcsolva, olyan módon, hogy az érintett digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás hiányában az áru nem tudná betölteni funkcióit (a továbbiakban: a digitális elemeket tartalmazó áru)
Digitális elemeket tartalmazó áru:
ingó dolog, amely digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatást foglal magában, vagy azzal össze van kapcsolva, olyan módon, hogy az érintett digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás hiányában az áru nem tudná betölteni funkcióit.
Felek: Eladó és Vevő együttesen
Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy
Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül
Funkcionalitás: a digitális elemeket tartalmazó áru, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás azon képessége, hogy a céljának megfelelő funkciókat betöltse
Gyártó: az Áru előállítója, importált Áru esetén az Árut az Európai Unió területére behozó importőr, valamint bármely olyan személy, aki vagy amely az Árun nevének, védjegyének vagy egyéb megkülönböztető jelzésének feltüntetésével önmagát gyártóként tünteti fel
Interoperabilitás: a digitális elemeket tartalmazó áru, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás azon képessége, hogy együtt tudjon működni olyan hardverrel és szoftverrel, amely eltér attól, amellyel az azonos típusú árukat, digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatásokat általában együtt használják
Kompatibilitás: a digitális elemeket tartalmazó áru, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás azon képessége, hogy - átalakítás szükségessége nélkül - együtt tudjon működni olyan hardverrel vagy szoftverrel, amellyel az azonos típusú árukat, digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatásokat általában együtt használják
Weboldal: a jelen weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál
Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés
Tartós adathordozó: bármely olyan eszköz, amely lehetővé teszi a fogyasztó vagy a vállalkozás számára a személyesen neki címzett adatoknak a jövőben is hozzáférhető módon és az adat céljának megfelelő ideig történő tárolását, valamint a tárolt adatok változatlan formában történő megjelenítését
Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz
Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti Áru vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak
Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy
Vevő/Ön: a Weboldalon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy
Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti,
1. a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a
jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint
2. a jogszabályon alapuló kötelező jótállás
Vételár: az Áruért, valamint a digitális tartalom szolgáltatásáért fizetendő ellenszolgáltatás.

 

I. Felek:

I. A) Eladó adatai:

Az Eladó neve: VitalWater Kreatív Korlátolt Felelősségű Társaság

Az Eladó székhelye: 8693, Lengyeltóti, Rákóczi út 55. B. épület

Az Eladó levelezési címe: 8693, Lengyeltóti, Rákóczi út 55. B. épület

Az Eladó elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info.vitalwaterkft@gmail.com  illetve virtualpartyfutas@gmail.com 

Az Eladó telefonszáma: +36-70-672-1983

Az Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36-70-272-8184

Adószáma: 27465495-2-14

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Nemzeti Adó- és Vámhivatal                                                         

A szerződés nyelve: Magyar

A szerverEladó neve: Tárhelypark Kft.

Címe: 1122 Gaál József út 24.

e-mail címe:  info@tarhelypark.hu
 

I. B) Vevő: jelen szerződés szerinti felhasználó.

II. Alapvető rendelkezések:

II.1.   A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadóak.

II.2.   A jelen Szabályzat a nyilvánosságra hozatalának dátuma napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Eladó jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Eladó azok hatályba lépése előtt 8 (nyolc) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes és kötelező.

II.3.  Az online webáruházat csak a 18. életévüket betöltött személyek használhatják. Vevő, amennyiben belép az Eladó által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webshopnak -, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Vevő nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére.

II.4.  Eladó fenntart magának minden jogot a webshop, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése az Eladó írásos hozzájárulása nélkül.

II.5.  Vevő az a személy, aki az Eladó weboldalát megnyitja, és ott elfogadja a webáruházra vonatkozó szabályzatokat.

III. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre:

III.1. A megjelenített termékek online rendelhetők meg a www.futofalravalo.hu címen. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját, amennyiben a weboldalon nincs külön jelölve. Eladó az új termékek esetében ingyenes szállítást állapíthat meg, amely kizárólag a futárszolgálattal történő házhoz szállításra vonatkozik. A Eladó online boltja csak egy értékesítési katalógus. Azzal, hogy a termékek megjelennek az online shopban, az eladó csak arra hívja a Vásárlót, hogy tegyen ajánlatot a bemutatott termékekre és kössön adásvételi szerződést (továbbiakban a „Megrendelés”).

III.2. A webshopban Eladó részletesen feltünteti a termékek nevét, leírását, a termékekről képet jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságtól, illusztrációként szerepel(het)nek. Eladó nem vállal felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete közötti különbözőség miatt. Az áruk értékesítése csak személyes használatra megfelelő mennyiségekben történik. A termékek kereskedelmi újra, illetve továbbértékesítése nem engedélyezett.

III.3. Az online bolt használatával kötött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. A Eladó azt nem iktatja, így az utólagosan nem hozzáférhető, nem megtekinthető. Jogi szempontból az online shopban leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek.

III.4. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Eladó teljeskörűen tájékoztatja Vevőket az akció részleteiről és annak pontos időtartamáról.

III. 5. A megjelenített szolgáltatások körébe tartozik a virtuális futóverseny nevezés. A virtuális események tulajdonságait, feltételeit a webáruház adott eseményhez tartozó szöveges és képi bemutatása tartalmazza, illetve minden esetben az eseményhez tartozó aktuális Facebook esemény is. Ezen tulajdonságok: nevezések jellemzői, bruttó vételára, részvételi feltételek, illetve az egyedi befutóérmek grafikája, fotója.

IV. Rendelés menete:

Eladó a Vevő vételi ajánlatának (Továbbiakban: Megrendelésének) megérkezését követően Vevő részére automatikusan, elektronikus úton a Megrendelést e-mailben visszaigazolja. A Felek közötti szerződés figyelembe véve a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26) Korm. rendeletben foglaltakat - a visszaigazoló e-mail megérkezésével jön létre. Webáruházunk első körben automata rendszerüzenetet küld, melyben a rendelés részletei találhatóak. Ezt követően kollégánk fog újabb értesítést küldeni, amelyben a rendeléshez kapcsolódó készletinformáció és várható szállítási idő meg lesz adva. Amennyiben nem tudjuk teljesíteni a rendelést, akkor is kollégánk fog e-mailben vagy telefonon erről tájékoztatást adni.

IV.1. Vevőnek a vásárlás megkezdése előtt nem szükséges regisztrációt elvégezni, anélkül is megkezdheti a vásárlást.

IV.2. Vevő beállítja és testre szabja az egyedi termék paramétereit, virtuális nevezés esetén a távot és teljesítési formát. A Vevő részéről a megrendelés leadása nem eredményezi a Eladó és a Vevő közötti szerződés létrejöttét. A megrendelés megérkezése után a Eladó megerősítő e-mailt küld, amely tartalmazza rendelése részleteit, melynek tartalmát Vevő köteles ellenőrizni. Ez még nem jelenti az adásvételi szerződés létrejöttét. Ez a visszaigazoló email kizárólag arról tájékoztatja a Vevőt, hogy a megrendelés megérkezett. A szerződés csak akkor tekinthető megkötött szerződésnek, amikor a Eladó kinyilvánítja a rendelés elfogadását, ami a szállítás megerősítésének elküldésével jön létre.

IV.3. Vevő kosárba helyezi a kiválasztott terméket/termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „Kosár” ikonra kattintva.

IV.4. Amennyiben Vevő további terméket/termékeket szeretne a kosárba helyezni, folytatja a termékek kosárba helyezését. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék/termékek darabszámát. A „Töröl” gombra kattintva törölheti a kosár tartalmát.

IV.5. Vevő kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a következők:

IV.5.1.   Fizetési módok:

A megrendelés megerősítésének visszaküldésével a Felek adásvételi szerződést kötnek egymással, melynek alapján a Vevő köteles a vételárat megfizetni. Eladó fenntartja magának a jogot a jelenlegi törvények keretén belül az online bolt árainak változtatására, új termékek ajánlására és engedmények kínálására vagy megvonására. 

 • Banki átutalás a megadott bankszámlaszámra.
 • Készpénzes fizetéssel személyes átvétel esetén.
 • Bankkártyás fizetéssel személyes átvétel esetén.
 • Előre utalás a Barion rendszerén keresztül: amennyiben a rendelés értékét a rendeléskor kívánja kiegyenlíteni, akkor válassza a "Bankkártyás fizetés" módot.
  Mit jelent a Barion?
  A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és biztonságosan tudsz bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni webáruházakban, mobilalkalmazásokban, vagy barátaidnak.
  A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
  A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadni bankkártyád számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy működő e-mail címet.
  Ha azonban regisztrálsz, soha többé nem kell begépelned a kártyaszámodat egyetlen Barion elfogadóhelyen sem, a fizetéshez elég az e-mailcímed és jelszavad. Ez nem csak kényelmes, de a biztonságodat is növeli!

Ha online fizetést választ, akkor a szállítást a számla teljes összegének megérkezése után indítjuk. A lent említett szállítási időszak csak ekkor indul. A fizetés során beírt adatokat a Eladó nem tárolja, azokat az adott fizetéskezelő cég kezeli és a pénzügyi Eladók eltérő adatvédelmi rendelkezései lépnek érvénybe ezen esetekben.

IV. 5. 2. E-számlázás:

A VitalWater Kreatív Kft. a 2007. évi CXXVII. törvény 175. §. szerinti elektronikus számlát alkalmaz. Ön a jelen ÁSZF elfogadásával belegyezését adja az elektronikus számla alkalmazásához.

IV.5.3. Szállítási módok:

A szállítási idő rendszerint 7-9 munkanap. Hétfőtől péntekig, munkanapokon szállítjuk a megrendeléseket; ez azt jelenti, hogy a szombat és a vasárnap, ünnepnap nincs beleszámítva a szállítási időbe. A szállítási időszak a szállítás megerősítésének napján kezdődik. Kapcsolatba lépünk Önnel, ha valamelyik tétel valamilyen oknál fogva már nem kapható, vagy nem tudjuk küldeni. Ebben az esetben a termék árának visszafizetéséről haladéktalanul intézkedünk, amennyiben azt a vásárló már korábban kifizette. A megnövekedett rendelésszám miatt a kiszállítási idő hosszabb lehet. Nem egyedi gyártású termék esetén a szállítási idő jelentősen rövidülhet.

 • Házhoz szállítás futárszolgálattal.
 • Házhoz szállítás postával, levélküldeményben. Kizárólag a 15 cm-nél kisebb termékeknél vehető igénybe, illetve a rajtszámnál.
 • Személyes átvétel, előre egyeztetett helyen és időben, a következő településeken: Oroszlány, Győr (minimum 10 napos átfutási idővel!)
 • Elektronikus verzió választása esetén a kifizetés után kapott PDF formátumban érhető el és tölthető le a termék.

IV.6. Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, Eladó fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve kijavítása után Eladó haladéktalanul tájékoztatja a Vevőt az új adatokról. A Vevőnek ezt követően – ha a javított adatokkal is meg kívánja rendelni a terméket - meg kell erősítenie a megrendelést, vagy jogosult a szerződéstől elállni, megrendelését visszavonni. A jelen pont szerinti esetben az elállás joga Eladót is megilleti. Jelen pont szerinti elállás esetén a szerződés megszűnése miatt egyik fél sem támaszthat semmilyen igényt a másik féllel szemben.

IV.7. A Eladó telefonon megkeresheti Önt (ha megadott egy telefonszámot), vagy e-mailben kapcsolatba léphet Önnel, hogy tisztázza a megrendeléssel és a szállítással kapcsolatos nyitott kérdéseket. A telefonszámokat és az e-mail címeket csak a megrendelés feldolgozásához és a szállításhoz használjuk, ezeket promóciós célokra, az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül nem vesszük igénybe.

IV.8. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A szállítás költsége tartalmazza a logisztikai, a csomagolási és a postaköltséget is. Vevő köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és a termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni. Vevő sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Eladó nem fogad el. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik, az esetek többségében 8-17 óra közötti időszakban.

A fizetendő végösszegről a Vevő a rendelés visszaigazolásakor értesítést kap. A Eladó a számlát a rendelés feldolgozása során e-mailben, PDF formátumban küldi meg a Vevő részére. A Vevő  jelen ÁSZF elfogadásával belegyezik a számla ilyen módon való kiküldéséhez/fogadásához.

IV.9. Az adatok megadását követően Vevő a ”Megrendelem” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve e-mailben jelezheti Eladó felé egyéb, rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit. Vevő tudomásul veszi, hogy a megrendelés fizetési kötelezettséget von maga után.

IV.10. Adatbeviteli hibák és azok javítása: A Eladó a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, téves teljesítésért, illetve egyéb problémákért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Vevő a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. A megrendelési folyamat lezárását követően Felhasználó az adatbeviteli hibát/hibákat e-mailben jelezheti Eladó felé, a rendelés-visszaigazolás megküldését követő 3 munkaórán belül.

IV.11. Vevő e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Vevő megrendelésének elküldésétől számított, legkésőbb 48 órán belül Vevőhöz nem érkezik meg, Vevő az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Eladóhoz, illetve a Vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Eladó kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Vevő hibás e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó egyéb, a Eladótól független ok miatt (pl. tárhely telítettsége) nem tud üzenetet fogadni.

Eladó és Vevő között a szerződés a Vevő megrendelésének Eladó általi visszaigazolásával jön létre. A szerződés határozott időtartamra jön létre, amely megszűnik azon a napon, amelyen Felek a szerződésben vállalt kötelezettségüket (elsődlegesen Eladó vagy közreműködője átadta a megrendelt terméket/termékeket a Vevőnk, Vevő pedig maradéktalanul eleget tett fizetési kötelezettségének) maradéktalanul teljesítették.

V. A megrendelések feldolgozása és teljesítése

V.1. A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A nyitvatartási idő az alábbiak szerint alakul: Hétfő-Péntek 9:00-17.00 között, Szombat, Vasárnap ZÁRVA. Eladó fenntartja a jogot a nyitvatartási idő megváltoztatására, erről Felhasználókat jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint értesíti. Megrendelés leadásra a nyitvatartási időn kívül is van lehetőség, ez esetben a megrendelés a következő nyitvatartási napon kerül feldolgozásra.

V.2. Általános teljesítési határidő: a visszaigazolás megküldésétől számított 14 munkanapon belül. Amennyiben Eladó és Vevő a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, a Eladó a Vevőt email formájában a felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Eladóhoz való megérkezésétől számított 30 napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

V.3. Virtuális futóverseny nevezésénél az Eladó köteles a nevezést Vevő számára biztosítani és az eredmény sikeres feltöltését követően az egyes eseményekhez tartozó elektronikus rajtszámok és oklevelek/emléklapok elektronikus úton történő letöltését biztosítani, illetve érmet a Vevő birtokába bocsátani a feltöltést követő legkésőbb 30 munkanapon belül. Vevő köteles a terméket átvenni. A rajtszámletöltő és eredményfeltöltő oldal (Továbbiakban: Eredményfeltöltési felület) használatát Eladó minden Vevő számára térítésmentesen biztosítja a következő weboldalon: https:eredményeim.hu. Eredményfeltöltési felületen Vevő köteles regisztrálni, személyes adatainak védelmének érdekében. A regisztrációhoz 1 db érvényes email cím és jelszó szükséges. 1 nevezéshez 1 db e-mail cím regisztrálható. Minden nevezéshez külön e-mail cím szükséges. A megadott adatok a GDPR szabályai szerint kizárólag azonosításra alkalmazhatók, és a GDPR szabályzat szerint történik kezelésük, melyek Vevő regisztrációkor tudomásul vesz, és annak minden pontjával egyet ért. Eladó jogosult a regisztráció során megadott adatokat telefonon, vagy e-mailben egyeztetni. Amennyiben az Eladó az adategyeztetés során azt a véleményt alakítja ki, hogy az adatok a valóságnak nem felelnek meg, vagy a Vevő nem szándékozik, illetve nem képes az általa megrendelt termék vagy szolgáltatás vételárának megfizetésére, a Eladó jogosult a megrendelés teljesítését részben vagy teljes egészében visszautasítani, a szerződéstől azonnali hatállyal elállni. Az egyes események nevezésére szóló ajánlatai addig érvényesek, amíg az adott esemény nevezési határideje le nem jár, illetve az aktuális létszámlimit be nem telik. Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a létszámlimitet befolyásolhatja. A virtuális futásokon 18 év alatti, illetve cselekvőképtelen személyek szülői beleegyezéssel indulhatnak. A leadott nevezés, kiskorú teljesítő esetén automatikusan a szülői beleegyezést von maga után, tehát külön szülői beleegyező nyilatkozat nem szükséges. Amennyiben a nevezési nem kerül megfizetésre 4 órán belül, Eladó a Vevő megrendelését véglegesen törli, erről elektronikus tájékoztatást küld.

V.4. A) Részvételi feltételek: Vevő tudomásul veszi, hogy a virtuális eseményen Vevő saját felelősségére vesz részt. Nevezésével elismeri, hogy fizikailag és egészségügyileg jó állapotban van. Ha mégis bármilyen károsodás éri (sérülés, teljesítés feladásának kényszere stb.), vagy az eseményen való részvétel meghiúsul, akkor a szervezők felé semmilyen kárigénnyel, követeléssel nem él.

Egészségi állapotát rendszeresen ellenőrizteti, és nem tud olyan betegségről, amely részvételét akadályozza.

Vevő tudomásul veszi, hogy az eredményfeltöltő oldal hiányos, vagy pontatlan kitöltéséből adódó problémákért  a futofalravalo.hu nem vállal felelősséget.

Vevő az eseményinformációt elolvasta, megértette, az abban szereplő nevezési, részvételi feltételeket elfogadja.

Vevő elfogadja és betartja a Kormány 71/2020 és 170/2020 rendeletében megjelent a sporttevékenységről szóló szabályozását.

Vevő elfogadja, hogy a hatályos kijárási és egészségügyi korlátozások figyelembe vételével teljesítse a megadott távokat. Eladó nem vállal felelősséget ezen korlátozások figyelmen kívül hagyásáért.

V.5.  Az online boltban kínált termékek rendszerint rendelkezésre állnak, de a készletek arra az időpillanatra vonatkoznak, amikor az online shop adatbázisa frissítve lett. Eladó mindent megtesz azért, hogy ezek az adatok naprakészek legyenek, azonban a raktárkészlet gyors mozgásai miatt azokat szavatolni nem tudja, és így egyes termékek annak ellenére elérhetőnek mutathat még az adott termékoldal, hogy azok időközben elfogytak. Ritka kivétel, pl. ha egy bizonyos terméket több vevő is megrendel, akkor nem zárható ki, hogy már nem lesz elérhető. Ebben az esetben, amint tudomásunkra jut, azonnal értesítjük, hogy a termék nem áll rendelkezésre. Rendelkezésre nem álló termékre szerződéskötés nem történik. Bármely, esetlegesen korábban eszközölt kifizetést a Vásárló számára haladéktalanul visszautalunk. Szállítás a készletek erejéig tart. Ha a Eladó a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék/termékek nem állnak rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Vevő által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Eladót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

V.6.   Eladó nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Eladó fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Vevővel történő egyeztetést követően kerülhet sor.  Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy üzletpolitikai okból az Eladó az árakat módosítsa. Az árak módosítása nem terjed ki a már megkötött szerződésekre. Amennyiben Eladó az árat hibásan tüntette fel, és megrendelés érkezett az Árura, de szerződést még nem kötöttek a felek, úgy az ÁSZF „Eljárás hibás ár” pontja alapján jár el az Eladó.

V.7. AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK: az aktuális akciók össze nem vonhatóak. Egy időben, egy vásárlás során 1 akció vagy kedvezmény vehető igénybe. Az ingyenes kiszállítás az akciós és/vagy outlet termékekre nem vonatkozik.

V.8. "OUTLET" termékek értékesítése: Eladó a webáruház OUTLET termékkategóriájában nem teljes értékű termékeket kínál megvételre. A nem teljes értékű termék fogalma alatt a csomagolássérült, esztétikai sérült, már kipróbált termékeket érti. Eladó felhívja a Vevők szíves figyelmét arra, hogy az outlet termék adatlapján a termékről készült részletes fotódokumentáció és a termék outlet besorolását alátámasztó részletes leírás közzététele útján ad a termék állapotáról tájékoztatást. Eladó törekszik arra, hogy az outlet termék vonatkozásában a lehető legteljesebb tájékoztatást adja, azonban a legnagyobb körültekintés mellett is előfordulhat elírás, esetleg hiányos tájékoztatás. Eladó nyomatékosan felhívja a Vevők szíves figyelmét arra, hogy az outlet termékkategóriába tartozó termékek jellegüknél fogva rendkívül korlátozott mennyiségben (jellemzően 1 darab) állnak rendelkezésre. A termék adatlapján feltüntetett darabszámon felül az outlet termék nem elérhető, arra megrendelés, vételi ajánlat érvényesen nem tehető. Eladó nyomatékosan felhívja a figyelmet, hogy az OUTLET termékek esetében semmilyen jellegű panasz, elállás nem elfogadott.

V.9. Eljárás HIBÁS ÁR esetén: Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:
- 0 Ft-os ár,
- kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os Áru esetén a 20 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált Áru).
Hibás ár feltüntetése esetén Eladó felajánlja az Áru valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron az Árut vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

VI. Elállás joga

VI.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet alapján az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót – általában – a termék átvételének napjától számított 14 napon belül gyakorolható, indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Ugyanezen jogszabály szerint azonban a fogyasztó nem gyakorolhatja ezen elállási jogát olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak. A Eladó által a jelen szerződés alapján előállított és eladott termék (egyedileg gyártott termék) ebbe a kategóriába tartozik, így a Eladó – a jelen ÁSZF keretei között – kifejezetten felhívja a Vevő figyelmét arra, hogy a Vevőt a 14 napon belül gyakorolható, indokolás nélküli elállási jog nem illeti meg!

VI.2. Ha a Vevő eláll a szerződéstől és a részéről előre fizetés történt, a Eladó haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Felhasználó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket (pl. megelőlegezett szállítási díj) is. A Eladó a Vevőnek visszajáró összeget a Vevő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza.

VI.3. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Vevő, vagy az általa megjelölt - a szállítást végző féltől eltérő harmadik személy - a terméket átveszi.

VI.4. Elállás esetén a megrendelt terméket/termékeket Vevő köteles Eladónak visszaküldeni. A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a Eladó nem vállalja e költség viselését.

VI.5. Az elállási jog gyakorlása esetén a Vevőt a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Eladó azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

VI.6. Nem illeti meg az elállási jog Vevőt olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vevő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vevő személyére szabtak.

VI.7. A Vevő szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Eladó a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

VI.8.  Eladó a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Vevő részére. Szállítási költség csak abban ez esetben kerül visszatérítésre, ha az összes termék visszaküldésre kerül.

VI.9.  A visszatérítés során a Eladó a visszatérítendő összeget a Vevő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon teljesíti, e visszatérítési mód alkalmazásával a Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

VI.10.  Vevő köteles a termékeket indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Eladó részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Eladó címén leadni.

VI.11.  Vevő akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi a terméket/termékeket. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Vevő a terméket a határidő lejárta előtt (legkésőbb annak utolsó napján) igazolható módon elküldi.

VI.12.  A Vevőt kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli.

VI.13.  Vevő kizárólag akkor vonható felelősségre az termékekben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termékek jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.

VI.14.  A visszatérítést Eladó mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket/termékeket, vagy Vevő bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte. A kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

VI.15.  Amennyiben a Vevő élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti a Eladó elérhetőségén (info.vitalwaterkft@gmail.com illetve virtualpartyfutas@gmail.com) írásban, illetve telefonon (+36 70 672 19 83). Elektronikus úton megküldött elállási nyilatkozat esetén a Eladó a nyilatkozat megérkezését elektronikus úton visszaigazolja. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját veszi Eladó figyelembe (a postai borítékon a  feladást igazoló pecsét), telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzés.   A megrendelt terméket postai úton, futárszolgálat segítségével, vagy személyesen juttathatja vissza a Vevő a Eladó részére.

VI.16.  Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Felhasználót terheli! A termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül a Felhasználó által megadott bankszámlaszámra visszatéríti Eladó a termék vételárát, a szállítási költséggel együtt.

VI.17.  A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletei itt érhető el.

VI.18.  Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve erről a linkről érhető el.

VI.19.  Vevő egyéb panaszával is megkeresheti Eladót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

VI.20.  Az elállási jog nem illeti meg azt a Felhasználót, aki a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerint nem minősül fogyasztónak, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár e.

VI.21. A Vevő az Áruval vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
Telefon: 0670 672 1983, 0670 672 1983
Internet cím: http://www.futofalravalo.hu
E-mail: info.vitalwaterkft@gmail.com, virtualpartyfutas@gmail.com

Vevő szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik. A szóbeli panaszt az eladó köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül - az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően - az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a vállalkozás - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli
panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

 A szerződésszerű teljesítés követelményei

A szerződésszerű teljesítés követelményei általánosan fogyasztói szerződés keretében eladott áruk és digitális

elemet tartalmaz áruk esetében Az Árunak és a teljesítésnek a teljesítés időpontjában meg kell felelnie a 373/2021. (VI.30.) Korm. rendeletben foglalt követelményeknek. Ahhoz, hogy a teljesítés szerződésszerűnek minősüljön a szerződés tárgyát képező Árunak meg kell felelnie a szerződésben foglalt leírásnak, mennyiségnek, minőségnek, típusnak, valamint rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott funkcionalitással, kompatibilitással, interoperabilitással és egyéb, a szerződés szerinti jellemzőkkel alkalmasnak kell lennie a fogyasztó által meghatározott bármely célra, amelyet a fogyasztó legkésőbb a szerződés megkötésekor az Eladó tudomására hozott, és amelyet az Eladó elfogadott rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott valamennyi tartozékkal, használati útmutatóval - ideértve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást, a telepítési utasítást, valamint az ügyfélszolgálati támogatást – és biztosítania kell a szerződésben meghatározott frissítéseket. Ahhoz, hogy a teljesítés szerződésszerűnek minősüljön - továbbá- a szerződés tárgyát képező Árunak alkalmasnak kell lennie azokra a célokra, amelyeket azonos típusú Áru esetén jogszabály, műszaki szabvány vagy műszaki szabvány hiányában az irányadó magatartási kódex előír rendelkeznie kell a Fogyasztó által észszerűen elvárható azon mennyiséggel, minőséggel, teljesítmény- és egyéb jellemzőkkel - különösen a funkcionalitás, a kompatibilitás, a hozzáférhetőség, a folyamatosság és a biztonságosság tekintetében -, amely azonos típusú Áru esetén szokásos, figyelembe véve az Eladó, annak képviselője vagy az értékesítési láncban részt vevő más személy az Áru konkrét tulajdonságaira vonatkozó nyilvános - különösen hirdetésben vagy címkén tett – kijelentését rendelkeznie kell a fogyasztó által észszerűen elvárható tartozékokkal és útmutatókkal - ideértve a csomagolást, illetve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást – és meg kell felelnie a vállalkozás által a szerződéskötést megelőzően mintaként, modellként bemutatott vagy próbaverzióként elérhetővé tett Áru tulajdonságainak, leírásának.

 

Az Árunak nem kell megfelelnie a fenti nyilvános kijelentésnek, ha az Eladó bizonyítja, hogy

-       a nyilvános kijelentést nem ismerte, és azt nem is kellett ismernie

-       a nyilvános kijelentést a szerződéskötés időpontjáig már megfelelő módon helyesbítették vagy

-       a nyilvános kijelentés a jogosult szerződéskötési elhatározását nem befolyásolhatta.

 

A szerződésszerű teljesítés követelményei fogyasztói szerződés keretében eladott áru adásvétele esetében az Eladó hibásan teljesít, ha az áru hibája a szakszerűtlen üzembe helyezéséből fakad, feltéve, hogy

a) az üzembe helyezés az adásvételi szerződés részét képezi, és azt az Eladó végezte el, vagy a az Eladó felelősségvállalása mellett végezték el; vagy

b) az üzembe helyezést a fogyasztónak kellett elvégeznie, és a szakszerűtlen üzembe helyezés az Eladó által – illetve digitális elemeket tartalmazó áruk esetében a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás szolgáltatója által -rendelkezésre bocsátott üzembe helyezési utasítások hiányosságainak következménye.

Ha az adásvételi szerződés szerint az árut az Eladó helyezi üzembe, vagy az üzembe helyezés a az Eladó  felelősségvállalása mellett történik, a teljesítést akkor kell az Eladó által befejezettnek tekinteni, amikor az üzembe helyezés befejeződött.

Ha a digitális elemeket tartalmazó áru esetében az adásvételi szerződés a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül történő folyamatos szolgáltatásáról rendelkezik, az Eladó felel az áru digitális tartalommal kapcsolatos hibájáért, amennyiben a hiba két évet meg nem haladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén az áru teljesítésétől számított két éven belül; vagy következik be vagy válik felismerhetővé. A szerződésszerű teljesítés követelményei fogyasztói szerződés keretében eladott digitális elemeket tartalmazó árú esetében Digitális elemeket tartalmazó áru esetében az Eladónak biztosítania kell, hogy a fogyasztó értesítést kapjon az áru digitális tartalmának vagy az azzal kapcsolatos digitális szolgáltatás olyan frissítéseiről - ideértve a biztonsági frissítéseket is -, amelyek az áru szerződésszerűségének fenntartásához szükségesek, valamint biztosítania kell, hogy a fogyasztó meg is kapja azokat. Az Eladónak a frissítés elérhetővé tételét, ha az adásvételi szerződés a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás egyszeri szolgáltatásáról rendelkezik, akkor az áru és a digitális elemek típusa és célja, valamint az egyedi körülmények és a szerződés jellege alapján a fogyasztó által észszerűen elvárható; vagy a digitális tartalom meghatározott időszakon keresztül történő folyamatos szolgáltatásról rendelkezik, akkor két évet meg nem haladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén az áru teljesítésétől számított két éves időszakon keresztül kell biztosítania. Ha a fogyasztó nem telepíti észszerű határidőn belül a rendelkezésre bocsátott frissítéseket, az Eladó nem felel az áru hibájáért, ha az kizárólag a vonatkozó frissítés alkalmazásának hiányából fakad, feltéve, hogy

a) az Eladó tájékoztatta a fogyasztót a frissítés elérhetőségéről és a telepítés fogyasztó általi elmulasztásának következményeiről; és

b) a frissítés fogyasztó általi telepítésének elmulasztása vagy a frissítés fogyasztó általi helytelen telepítése nem az Eladó által biztosított telepítési útmutató hiányosságának tudható be.

Nem állapítható meg hibás teljesítés, ha a szerződés megkötésekor a fogyasztó külön tájékoztatást kapott arról, hogy az áru valamely konkrét tulajdonsága eltér az itt leírtaktól, és az adásvételi szerződés megkötésekor a fogyasztó ezt az eltérést külön, kifejezetten elfogadta.

 

Szavatosság

Kellékszavatosság

VII.1.  Milyen esetben élhet Vevő a kellékszavatossági jogával?

Vevő webshopot üzemeltető cég hibás teljesítése esetén a Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

VII.2.  Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?

Vevő – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Eladó költségére Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

VII.3.  Milyen határidőben érvényesítheti Vevő kellékszavatossági igényét?

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölni. Ugyanakkor Eladó felhívja Felhasználó figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

VII.4.  Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Vevő a Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

VII.5.  Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vevő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is fennállt.

Termékszavatosság

VII.6.  Milyen esetben élhet Vevő a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

VII.7.  Milyen jogok illetik meg Vevőt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

VII.8.  Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a Eladó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

VII.9.  Milyen határidőben érvényesítheti Vevő termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

VII.10.  Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vevőnek kell bizonyítania.

VII.11.  A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Eladó felhívja Vevő figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

VII.12. A webshopot üzemeltető Eladó a 151/2003 (IX.22.) Korm. rendelet: Egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállás szabályai alapján jótállásra nem köteles, azt önként nem vállalja.

VIII. A szavatossági igény esetén történő eljárás

Jelen VIII. pont tekintetében fogyasztó a Felhasználó - amennyiben megfelel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti fogyasztó fogalmának, vállalkozás a Eladó.

VIII.1. Fogyasztó és Eladó közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.

VIII.2. A Fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

VIII.3. A Eladó a fogyasztó nála bejelentett szavatossági igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

VIII.4.  A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

VIII.5.  Ha a Eladó a Fogyasztó szavatossági igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

VIII.6.  A Eladó a jegyzőkönyvet annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

VIII.7.  A Eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

IX. Panaszkezelés rendje

IX.1. Webshop célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a Vevő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Vevő mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az alábbi címen, vagy levél útján is közölheti:

e-mail: info.vitalwaterkft@gmail.com , virtualpartyfutas@gmail.com

ügyfélszolgálat: +36 70 672 1983; +36 70 272 8184

postacím: 8693, Lengyeltóti, Rákóczi út 55. B. épület

IX.2. Eladó a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, a Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Eladó a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Felhasználónak.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
1. a fogyasztó neve, lakcíme,
2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
3. a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
4. a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,
6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.
A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.
A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást. Amennyiben az Eladó és a Vevő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:


Fogyasztóvédelmi eljárás: Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál lehetséges. Amennyiben a Vevő fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található: http://www.kormanyhivatal.hu/

 

Bírósági eljárás: A Vevő jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Online vitarendezési felület: Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben. Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt Áruval vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét. A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni
kívánt vitarendezési testületet.
Az online vitarendezési platform itt érhető el:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

IX.3. Az írásbeli panaszt a webáruház 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

IX.4. Felhasználó panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
GPS koordináták: X 19,071     Y 47,496
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677
E-mail: nfh@nfh.hu

X.  Adatvédelem és adatkezelési kikötés

X.1. Az adatkezelő, azaz a Eladó tájékoztatja szerződő felet (a továbbiakban: érintett), hogy a szerződésben megadott személyes adatait szerződés teljesítése jogcímén kezeli.
X.2. A személyes adatok címzettjei: ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó személyek, könyvelési, adózási feladatokat ellátó személyek, és adatfeldolgozói.
X.3. A személyes adatok tárolásának időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év.
X.4. A személyes adatok adatfeldolgozásra átadásra kerülnek adózás, könyvelés céljából a Eladó által megbízott könyvelő irodának, postázás szállítás céljából a megbízott futárszolgálatnak.
X.5. Az érintett természetes személy jogairól, az adatfeldolgozók személyéről információk a Eladó honlapján (a láblécben) elérhető Adatvédelmi tájékoztatóban olvashatók.

XI. Vegyes Rendelkezések

XI.1. Eladó kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni.

XI.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

XI.3. Amennyiben Eladó a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Eladó egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

XI.4. Eladó és Vevő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

XI.5. Eladó tájékoztatja Vevőt arról, hogy nem áll rendelkezésre a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex.

XII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK:

Eladó mindent megtesz, hogy a közölt információk pontosak, frissek és teljesek legyenek, de semmiféle felelősséget nem vállal bármely, ezen információk használatából adódó kár bekövetkeztéért. Eladó fenntartja az árak változtatásának jogát, a futofalravalo.hu weboldalon azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép életbe. A módosítás a már megrendelt nevezések vételárát nem befolyásolja. Eladó jogosult jelen ÁSZF feltételeit bármikor módosítani. Az esetleges módosítás a futofalravalo.hu oldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Az ÁSZF módosítása nem érinti a már létrejött szerződéseket, és az azokban rögzített feltételeket. Eladót nem terheli felelősség, ha bármilyen technikai hiba van az internetes hálózatban ami megakadályozza a weboldalon történő vásárlást.

XIII. SZERZŐI JOGOK

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal

szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján

tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli

felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része

módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: VITALWATER KREATÍV KFT.

XIV. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK:

A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:
- 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

- 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

- 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról

- 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

- 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

- 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról

- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a  2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról

- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

- A fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet


XV. MELLÉKLETEK

Elállási nyilatkozat az ÁSZF 6. pontjához

Szavatossági igény felvételéről jegyzőkönyv az ÁSZF 8. pontjához